Noticies

20/01/2022
La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció de 120.000,00 € per a inversions i per acció territorial a municipis petits del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, en concret per a la construcció del nou Gimnàs Municipal , com a millora i...
08/11/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció per a activitats culturals o d'interes per la ciutadania, de caràcter singular, per a l'any 2021. Per la Festa producció i elaboració de vi amb activitats, import concedit: 9.800,00€ Per la Campanya Menja Oli i beu vi a...
02/11/2021
Subvenció concedida per al restabliment servei esportiu zona pista pàdel i arranjament urgent danys i desperfectes en carrers. La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció dins de la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats...
02/11/2021
La Diputació de Tarragona, dins del programa d'Actuacions Integrals al territori i Cooperació ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Batea per la construcció del nou gimnàs municipal per import de 135.858,49€
04/05/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit subvenció a l'Ajuntament de Batea dins el programa extraordinàri d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal per al curs 2019-2020 i per import de 17.587,50€
25/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Batea dues subvencions destinades a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, per a l'any 2020. Una per import de 10.297,16€ en concepte de contractació monitor. Una altra per import de 2.852,12€ en concepte de sistema d'...
25/02/2021
Unitat: ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ. La diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 41.036,47€ a l'Ajuntament de Batea, pel concepte:Arranjament desperfectes camins i equipaments i una altra de 29.277,59€ pel concepte: Arranjament desperfectes camins pel Glòria.
23/02/2021
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, ha concedit a l'Ajuntament de Batea una subvenció per import de 3.267,91€ per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2020, per l'actuació: Anunci a TV3 del vídeo " lo vi de Batea" del 15...

Pàgines