Òrgans de govern

En el següent enllaç al portal de transparència trobareu la descripció dels òrgans de govern de l'ajuntament de Batea, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part. 

Ple
El Ple de l'Ajuntament de Batea està format per l'Alcalde i els 8 regidors del consistori http://www.batea.altanet.org/consistori.El Ple es convoca de forma ordinària trimestralment el primer dilluns dels mesos de juliol, octubre, gener i abril a les 20.00h. No obstant això, es poden convocar...
La Junta de Govern Local està integrada pels següents membres:President: Sr. Joaquim Paladella Curto, AlcaldeVocals:Sra. Maria Jose Alañà TarragóSr. Xavier Galcerà AdellSr. David Bes BesLa periodicitat ordinària de les sessions és mensual, i es celebra el primer dilluns de cada mes a les 20.00h....
La Comissió Especial de Comptes es forma amb un nombre de membres proporcional a la representativitat en l'Ajuntament.Correspon a la Comissió Especial de Comptes examinar i estudiar els comptes generals de l'Ajuntament i emetre'n informe preceptiu a la seva aprovació per acord de Ple. Formen la...
Subscriure a