Informació Econòmica

En aquest enllaç al portal de transparència de l'ajuntament podeu consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat amb el organismes autònoms locals. 
En aquest enllaç al portal de transparència trobareu la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ajuntament.
En aquest enllaç al portal de transparència trobareu les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme a l'ajuntament els últims anys.
En aquest enllaç al portal de transparència podreu consultar els informes d'intervenció en relació amb el compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei. 
En aquest enllaç al portal de transparència podeu consultar les dades dels drets i obligacions reconeguts nets de la liquidació del pressupost consolidat de l'ajuntament amb els organismes autònoms locals. 
En aquest enllaç al portal de transparència podeu saber quant triga l'ajuntament a pagar les factures als seus proveïdors. 
Subscriure a