ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I OBRES

18/03/2022

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I OBRES

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I OBRES

/sites/pilot/files/recursos/edicte_aprovacio_definitiva_ordenances_icio_2022.pdf