ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

18/03/2022

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES